Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem sklep.soleo.pl, zwanego dalej Sklepem, i jest integralną częścią Regulaminu Sklepu.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym - Administratorem Danych Osobowych zbieranych w Sklepie  jest Aroma Trend Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Michałowicach, ul. Szkolna 46A (05-816 Michałowice), prowadząca działalność w Ożarowie Mazowieckim, ul. Sławęcińska 4, Macierzysz zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345310, posiadającą NIP 5342408853 Regon 141669372.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów Sklepu – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Sklepu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych do niej).
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta Sklepu jest dobrowolne, Jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwia  realizację zamówienia złożonego w Sklepie.
 5. Dane osobowe jakie mogą być przetwarzane przez Administratora obejmują: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówienia w Sklepie i przesyłania ofert handlowych – o ile Klient wyrazi na to zgodę. Administrator może w celu realizacji zamówień i obsługi Sklepu korzystać z podwykonawców – za których działania i zaniechania (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych) ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. W związku z tym może udostępniać Dane Osobowe Klientów podwykonawcom.
 7. W przypadku zgody Klienta, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być przetwarzane przez Administratora w celu dostarczania informacji handlowej (dotyczącej Administratora) drogą elektroniczną przez adres e-mail, a także w celach statystycznych, marketingowych i analiz rynku. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, marketingowych i analiz rynku – kontaktując się z Administratorem na adres miejsca prowadzenia działalności wskazany w pkt 2 powyżej, albo poprzez e-mail na adres: sklep@aromatrend.pl.
 8. Administrator przetwarza informacje o Klientach, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 16 grudnia 2015 r. Nr 2135 oraz aktach wykonawczych do niej – w szczególności w rozporządzeniu MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich modyfikacji, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia (zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych) za pomocą narzędzi dostępnych w ramach panelu klienta w sklepie internetowym lub pisząc na adres miejsca prowadzenia działalności Administratora wskazany powyżej albo na adres e-mail Administratora sklep@aromatrend.pl.

 • Przelewy24
 • Visa
 • Mastercard
 • Blik